دیدم جوجه آخوندی که از او با آیت الله نام می برند فتوا داده است که شنیدن روضه آقای مطیعی حرام است.
این فتواها و اظهار نظرها فقط از عهده خوارج برمی آید که به مجرد خطایی، حکم به کفر می دهند. یا صفرند و یا یک.
آن هم خطایی که در خطابودنش چند دیدگاه هست.
او برادری روشن بین، انقلابی، با خلوص و خودساخته هست. مطیعی محبوبیتش را از فتواهای امثال تو به دست نیاورده که با فتواهای صد من یک غاز تو از دست بدهد.
او از آن جنس افرادی است که خداوند محبتش را در قلبها قرار داده است.

منبع / نویسنده: فرزاد جهان بین
منبع: کانال تلگرام « بینش تمدنی|فرزاد جهان بین »