اظهارات آقای نبویان مبنی بر این که:
آمریکا برای ایجاد روابط بانکی جدید از دولت خواسته سردار سلیمانی را به آنها تحویل دهند و تاسف‌برانگیز است که ظریف چنین تعهدی نیز داده است!
از نظر شکلی چنین اظهاراتی چیزی جز مزخرف نیست.
اما این مزخرف قرینه مزخرف مشابه ای است که پیش تر توسط رئیس جمهور مملکت در میتینگ انتخاباتی اش اظهار شد مبنی بر آنکه:
اگر به من رای ندهید بدانید که در پیاده رو های ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی شناسید من آنها را می شناسم. آنها روزی در جلسه ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند.
ظاهرا آقایان نبویان و روحانی عزم خود را برای رقابت مزخرف گوئی جزم کرده اند!

نویسنده: داریوش سجادی
منبع: کانال تلگرام « داریوش سجادی »