نقد منصفانه – در انقلاب شیلی برای به سرانجام رسیدن آن، زحمات زیادی کشیده شد و خونهای فراوانی تقدیم شد.
آمریکاییها با سه لایه اقدامات، توانستند آلنده را ساقط و پینوشه را روی کار بیاورند:
۱-تحریم اقتصادی شدید
۲-جنگ نظامی
۳-تغییرات اجتماعی از طریق انقلابیون افراطی
این انقلابی ها که از رهبران انقلاب هم انقلابی تر بودند، زمینه یاس را فراهم کردند.
جالب اینجاست که انقلابیون افراطی بعدا در خدمت پینوشه قرار گرفتند.

منبع / نویسنده: فرزاد جهان بین