نقد منصفانه – روزنامه شرق ویژه نامه ای ۱۶۰صفحه ای در حمایت از نجفی شهردار تهران منتشر کرده که جای جای آن پر است از مدیحه سرایی اعضا شورا و برخی
خبرنگاران و …از جناب شهردار و عملکرد نداشته اش!
این در حالی است که اگر همه اینها با هم جمع شوند، نمی توانند حتی ۱۶۰جمله کوتاه بعنوان عملکرد آقای شهردار بنویسند! نمونه اش همین برف تهران!

خوب است این جماعت و گردانندگان روزنامه شرق که روزگاری حتی کمک شهرداری به مساجد شهر را غیر قانونی می دانستند،بگویند پول این ویژه نامه در این روزگار گرانی سرسام آور کاغذ از کجا آمده است!؟
اکر شرافتی دارید، همین یکبار هم که شده،حقیقت را به مردم بگویید.

منبع / نویسنده: حسین شمسیان