نقد منصفانه – چند زن با ادعای غلط انداز حجاب اختیاری، اقدام به برداشتن روسری در خیابان و تهیه و ارسال فیلم بر اساس یک پروژه سازمان یافته کردند. آیا تعداد آنها به ۱۰ نفر می رسید؟ ۱۰ نفر را هم ما به این آمار اضافه کنیم و بگوییم ۲۰ نفر. اصلا تمام آن ۱۰ -۲۰ نفر دارای اختلال روانی یا با هر انگیزه دیگر را هم که در طول چند سال گذشته، کاملا برهنه شده و ثانیه هایی خیابان گردی کردند را هم علاوه کنیم و بشوند ۴۰ نفر!

♦️چرا باید این ۴۰ نفر به اندازه ۴۰ میلیون بانوی ایرانی بلکه چند برابر بیشتر، به چشم برخی مدیران و مشاوران دولتی بیایند؟ شاید بگویید خب! رفتار غیرعادی و هنجار شکن کرده اند و حتی یکی اش هم زیاد است، چه رسد به اینکه در اقدامی سازمان یافته و هدایت شده، چند نفر اقدام به کشف حجاب و تن نمایی کنند. اما آن مدیران و مشاوران (و رسانه های ضد دینِ متظاهر به حمایت از دولت) که به این رفتار نابهنجار و حرمت شکنانه اعتراض نکرده اند تا به غیرت و حساسیت شان مرحبا بگوییم.

🔹خانم مولاوردی دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور (معاونت امور زنان در دولت قبل) جزو متهمان ارتباط با “نزار زکا” جاسوس کارکشته آمریکایی است. او ظرف یکی دو هفته گذشته به جای آنکه به معارضه عناصر وابسته به سازمان منافقین و فرقه صهیونیستی_انگلیسی بهائیت با حکم الهی و قانونی حجاب اعتراض کند، چندین بار نسبت به بدرفتاری با عناصر مجرم دستگیر شده ابراز نگرانی کرده و مدعی تذکر در این باره شده است!

🔴 یعنی این چند مجرم هتاک و هرزه، حقوق شهروندی دارند اما به تمسخر گرفته شدن عفاف و حجاب ده ها میلیون بانوی عفیف ایرانی ، سر سوزنی غیرت در امثال مولاوردی بر نمی انگیزد؟ آن چند مجرم چرا به مسئله برخی مدیران و رسانه های همسو تبدیل شدند اما مشکلات اصلی مربوط به بانوان و آینده و معیشت و امنیت آنها (از جمله عدم ازدواج چند میلیون دختر و … ) هرگز به مسئله این جماعت تبدیل نمی شود؟

🔵 آیا برای پوشاندن بی کفایتی و اشرافیگری، حرف های از سر شکم سیری و نابهنجار می زنند؟ آیا رگ غرتشان خشکیده؟ یا این اتفاقات، عمق نفوذ و گروگانگیری دشمن از برخی مدیران ما را نشان می دهد؟

منبع / نویسنده: محمد ایمانی