naqd-monsefane.ir | پیاده رو

تجاوز جنسی و قتل کودکان به خصوص مورد آتنا باعث شده است برخی وقوع این اتفاق ها را ناشی از عدم آموزش جنسی به کودکان بدانند و با گره زدن این مساله با موضوع ۲۰۳۰ و آموزش جنسی را شرط لازم خود مراقبتی دانستن، مطالبه آموزش جنسی به کودکان در مدارس را داشته باشند.

🔹آموزش جنسی نه تنها شرط لازم مراقبت از خود نیست بلکه حتی در خصوص تاثیرات مثبت آموزش های جنسی به کودکان در افزایش مهارت های مراقبت از خود آنها، نیز به لحاظ علمی و نظری در حال حاضر نظریه متقنی وجود ندارد و فرضیه هایی که در نظام های دانشگاهی در این باره مطرح شده است فاقد شواهد تجربی متقن و اطمینان بخش است. همچون روش های جدید درمان بیماری ها که صرفا در آزمایشگاها و در حد فرضیه در حال طرح و بررسی است.

🔹 به لحاظ تجربی نیز در کشورهای مختلف در خصوص آموزش جنسی به کودکان حساسیت های بسیار جدی وجود دارد. در آمریکا، کمیسیون استانداردهای حرفه ای یک معلم زیست شناسی در دبیرستان را به دلیل استفاده از نام یکی از اندام های جنسی مورد بازجویی قرار داده است.
🔹در کشور آلمان بسیاری از خانواده ها به استفاده یکی از مدارس ابتدایی این کشور از کتاب “تو از کجا آمدی؟” اعتراض کرده و از آموزش مستقیم و بی پرده موضوعات جنسی به کودکان به شدت عصبانی شده اند.

🔹در وضعیتی که نه تنها نظریه علمی مستدل و محکمی در خصوص رابطه آموزش جنسی کودکان و خود مراقبتی آنها وجود ندارد و تجربه کشورها مختلف نیز نشان دهنده مقاومت در برابر این موضوع است، احتیاط در این کار شرط اساسی خانواده ها و دولت است و تفکیک آموزش جنسی از آموزش مراقبت از خود ضرورت دارد. آموزش مراقبت از خود امر ضروری و عقلانی است که ممکن است صرفا نیازمند دانستن کلیات پر ابهامی در مورد امور جنسی حداقل تا زمان بلوغ جنسی باشد.

منبع / نویسنده: -------------
منبع: کانال تلگرام « پیاده رو »