درباره استحباب شستن پای شوهر توسط همسر به عنوان راهی برای جلب محبت و کاهش تنشهای همسر حاشیه های زیادی ایجاد شد، البته معتقدم که بیان هر حرف حتی درست و مستندی آن هم با هر نوع از جزئیات در رسانه های عمومی صحیح نیست لیکن نباید کلیت مسئله را به سخره بگیریم:

▪️اولا فکر کنید شستن پای شوهر توسط همسر را یک مشاور مذهبی یا خانواده به زنی که دنبال جلب محبت شوهر خسته و افسرده اش است در یک جلسه مشاوره خصوصی بیان کرده باشد، آیا آن موقع هم این توصیه قابل تمسخر است؟!

▪️ثانیا استحباب شستن پا فقط درباره پای شوهر مطرح نشده است، بلکه مثلا برای شستن پای همسر توسط شوهر در شب عروسی هم در منابع حدیثی توصیه شده است و آن را موجب برکت و توسعه رحمت الهی و از بین رفتن فقر همچنین حفظ همسر از بیماریهایی نظیر جنون و جذام و برص خوانده است.

▪️ثالثاً این که شستن پای شوهر البته با عشق و علاقه توسط همسر مسخره شود عجیب نیست اما این که کسانی آن را مسخره کردند که حاضرند برای یک ماساژ ساده کلی پول خرج کنند یا برای جلب محبت همسر به انواع جادوجنبل متوسل شوند مضحک است.

منبع / نویسنده: سیاوش آقاجانی