نقد منصفانه -نا آرامی های چند وقت اخیر گویای این است که غربگرایان داخلی و خشونت طلبان خارجی به یک هماهنگی تاریخی دست یافته اند؛ دشمن خارجی با میدان داری منافقین از یک سو درصدد وارد کردن ایران به دورانی از خشونت بی پایان است و از سوی دیگر متأسفانه به دلیل وجود یک دولت بی‌عمل در کشور که حاضر نیست صدای اعتراض مردم را بشنود، حس کرده است که فرصتی بی سابقه برای سوءاستفاده از اعتراض های موجود پیش رو دارد تا با تشدید تحریم‌ها و بسیج نیروهای داخلی خود، کشور را به خشونت بکشاند…
البته مهم تر از اینها وجود یک جریان سیاسی در داخل کشور است که همواره به طرف آشوبگران و خشونت طلبان غش می کند و نه‌تنها خشونت را توجیه می‌کند و همواره حاکمیت را مقصر معرفی می کند بلکه اساسا آن را فرصتی برای خود می داند تا بتواند مردم و نظام را تهدید کرده و امتیاز طلبی کند….

منبع / نویسنده: مهدی قاسم زاده