جواد خیابانی در سرپل ذهاب: صدمیلیارد تومن بخاطر تخلف به دو تیم استقلال و پرسپولیس کمک شدە است! اما به مردم زلزلە زدە کمک نشدە.
حجم فایل: ۱٫۵۴ مگابایت – دانلود این کلیپ