وعده سه ماهه سردار سلیمانی با فرو ریختن آخرین سنگر دفاعی داعش در “بوکمال” بوقوع پیوست.
فرماندهی این عملیات مستقیما توسط ایشان صورت گرفت.

منبع / نویسنده: ----------
منبع: کانال تلگرام « Masaf.ir »