این تجدید بیعت که از تکالیف مومنان است بهتر است بعد از هر نماز واجب یا دست کم یکبار در هر روز یا هر هفته انجام شود. به این معنا که فرد بیعت کننده عهد کند پیمان محکم ببندد که یاری خود را از امام زمان دریغ نکند و او را با جان و مال خود تا میتواند، یاری کند. پیامبر نیز در خطبه غدیر، به تمام امّت امر فرموده تا با ائمه اینگونه، بیعت شود.

🔸 در این نوع بیعت چند چیز شرط است: ۱-شخص بیعت کننده در قلب، تصمیمش محکم و قطعی باشد. ۲-بیعتش را به زبان بیاورد. ۳- (در زمان حضور و ظهور امام) دست خود را در دست حضرت بزند و با او دست دهد و بیعت نماید.

🔺 در عصر غیبت، نیز می توان با نُوّاب عام امام زمان بیعت کرد. یعنی با فُقهای جامع الشرائط به ویژه ولی فقیه. به این معنا که بیعت با او، که جامع الشرائط ولایت فقیه است، بیعت با امام زمان است.


تجديد البيعة مع إمام الزمان

🔹 تجديد البيعة الذي يعتبر من واجبات المؤمنين من الأفضل أن تتم بعد كل صلاة و على الأقل مرة واحدة كل يوم أو أسبوع. البيعة تعني أن يقطع الشخص المبايع عهداً على نفسه أن لا يتوانى عن نصرة إمام الزمان و أن يفديه بروحه و ماله حسب استطاعته. قال الرسول لقومه في خطبة الغدير بأن بيعة الأئمة يجب أن يكون على ذلك النحو.

🔸 في هذا النوع من البيعات يوجد عدد من الشروط: ۱-الشخص المبايع يجب أن يكون تصميمه قوي و حاسم في قلبه. ۲-أن يذكر بيعته على لسانه. ۳-أن يأخذ بيد إمام الزمان و يبايعه (عند ظهور إمام الزمان و حضوره).

🔺 من الممكن في عصر الغيبة مبايعة النواب العامين لإمام الزمان. يعني مبايعة الفقهاء الذين تتوافر فيهم الشروط و خاصة ولي الفقيه. إن البيعة مع النائب الذي تتوافر لديه شرط ولاية الفقيه هي مثل بيعة إمام الزمان.


Renewing allegiance to Imam Mahdi (PBUH)

🔹 This renewing the allegiance, which is of the duties of believers, is better to be done after every obligatory prayer or at least once a day or once a week. Implying that the person who pledges allegiance promises and vows not to refuse to aid Imam Mahdi (PBUH) and help him with his life and his property as much as he can. Prophet Muhammad (PBUH) also commanded the all nation in al-Ghadir Sermon to pledge allegiance to the Imams this way.

🔸 In this type of allegiance there are a few conditions: 1. The person who pledges allegiance should make a firm and final decision from his heart. 2. He should verbalize his allegiance. 3. He puts his hand in the Imam’s hand, shakes his hands and pledges allegiance (at the time of his presence and Reappearance).

🔺 During the Occultation one could also pledge allegiance to Imam Mahdi’s (PBUH) General Deputies; Jame al-Sharayet Faqihs (jurisconsults who possess all the necessary conditions) especially Wali-e Faqih (the Supreme Islamic Leader). It means that pledging allegiance to him who has all the conditions for Welayat-e Faqih (guardianship of Islamic jurist) is the same as pledging allegiance to Imam Mahdi (PBUH).

منبع / نویسنده: --------------
منبع: کانال تلگرام « Mahdavi Messages »